Selena Gomez ◕‿◕ Sᴇʟᴇɴᴀ Gᴏᴍᴇᴢ Cᴏɴᴛᴇsᴛ-Rᴏᴜɴᴅ 7 ᴏᴘᴇɴ ◕‿◕

selgomez4evr posted on Dec 26, 2013 at 11:47PM
Yᴇᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ Sᴇʟᴇɴᴀᴛᴏʀs :P. Oᴋᴀʏ, sᴏ ʟɪᴋᴇ ᴀʟᴡᴀʏs, ᴊᴜsᴛ ᴘᴏsᴛ ᴀ ᴘɪᴄ ᴀᴄᴄᴏʀᴅɪɴɢ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴛᴏᴘɪᴄ. I ᴛʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ ɢᴜʏs ʜᴀᴠᴇ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ᴍᴜᴄʜ ғɪɢᴜʀᴇᴅ ᴏᴜᴛ ʜᴏᴡ I ᴅᴏ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs ʙʏ ɴᴏᴡ, ʙᴜᴛ ʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ʀᴜʟᴇs ᴀɴʏᴡᴀʏ.


Rᴜʟᴇs

✱ Lɪɴᴋs ᴀʀᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ
✱ Aɴʏᴏɴᴇ ᴄᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀᴛᴇ
✱ Pᴏʟʟs ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ᴡɪɴɴᴇʀs
***DO NOT VOTE FOR YOURSELF*** If I see that you voted for yourself, you will be disqualified from the next round


Rᴏᴜɴᴅ 1: (CLOSED)

Tʜᴇᴍᴇ:
Beautiful pic of Selena

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ: link
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ: link


Rᴏᴜɴᴅ 2: (CLOSED)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena wearing red

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ: link
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:
link


Rᴏᴜɴᴅ 3: (CLOSED)


Tʜᴇᴍᴇ:
Selena outside

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ: link
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:
linklink link


Rᴏᴜɴᴅ 4: (CLOSED)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena holding something

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ: link
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:
link link link


Rᴏᴜɴᴅ 5: (CLOSED)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena doing a peace sign OR wearing a peace sign

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ: link
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:
None


Rᴏᴜɴᴅ 6: (VOTING)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena wearing a necklace

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:Rᴏᴜɴᴅ 7: (OPEN)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena wearing a bracelet

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:Rᴏᴜɴᴅ 8: (WAITING)

Tʜᴇᴍᴇ:
Selena wearing black

1sᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:
2ɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:Rᴏᴜɴᴅ 9: (WAITING)

Tʜᴇᴍᴇ:

Fɪʀsᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:

Sᴇᴄᴏɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:


Rᴏᴜɴᴅ 10: (WAITING)

Tʜᴇᴍᴇ: Selena wearing orange

Fɪʀsᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:

Sᴇᴄᴏɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:


Rᴏᴜɴᴅ 11: (WAITING)

Tʜᴇᴍᴇ: Selena wearing long earrings

Fɪʀsᴛ ᴘʟᴀᴄᴇ:

Sᴇᴄᴏɴᴅ ᴘʟᴀᴄᴇ:


●●●Ⓜⓞⓡⓔ Ⓡⓞⓤⓝⓓⓢ Ⓒⓞⓜⓘⓝⓖ Ⓢⓞⓞⓝ●●●
 [i]Yᴇᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ Sᴇʟᴇɴᴀᴛᴏʀs :P. Oᴋᴀʏ, sᴏ ʟɪᴋ
last edited on Jan 26, 2014 at 08:32PM

Selena Gomez 54 ang sumagot

Click here to write a response...
Previous

Showing Replies 1-50 of 54

sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
heart
Rᴏᴜɴᴅ 1 ᴏᴘᴇɴ
 Rᴏᴜɴᴅ 1 ᴏᴘᴇɴ
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissAngelPaws said…
Mɪɴᴇ
 Mɪɴᴇ
selgomez4evr commented…
Great sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Thank u sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas taylorSwii said…
mine :))
 mine :))
MissAngelPaws commented…
Amazing! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
selgomez4evr commented…
Awesome sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
heart
here
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
 here
selgomez4evr commented…
Osm sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
pag-ibig it! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
dqwert commented…
thnx guys sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Woah, pretty! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
xoxoshy commented…
thnx sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Hyori143 said…
Here
 Here
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 1 closed. Vote link
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 2 open
 Round 2 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissAngelPaws said…
Mɪɴᴇ
 Mɪɴᴇ
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Thank u sa loob ng isang taon na ang nakalipas
RoseOlaf commented…
sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas taylorSwii said…
mine :)
 mine :)
xoxoshy commented…
cutteee sa loob ng isang taon na ang nakalipas
selgomez4evr commented…
Awesome sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
pag-ibig it! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Cool sa loob ng isang taon na ang nakalipas
dqwert commented…
thnx sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Osm! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Hyori143 said…
Here ^^
 <i> Here ^^ </i>
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Amazing! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
RoseOlaf commented…
Gorgeous ♥ sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
minee..
 minee..
selgomez4evr commented…
Amazing sa loob ng isang taon na ang nakalipas
MissAngelPaws commented…
Wow, I pag-ibig it! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 2 closed. Vote link
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 4 open
 Round 4 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissAngelPaws said…
Mɪɴᴇ
 Mɪɴᴇ
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
taylorSwii commented…
wow sa loob ng isang taon na ang nakalipas
Piyal commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
taylorSwii commented…
great ! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
herree
 herree
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
taylorSwii commented…
my fave ;0 sa loob ng isang taon na ang nakalipas
Piyal commented…
Wow sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Piyal said…
heart
Mine..hopes like it
 Mine..hopes like it
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
Piyal commented…
Thank u sisy sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 3 closed. Vote link
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 4 open
 Round 4 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Simran1999 said…
flawless Selena <3
 flawless Selena <3
selgomez4evr commented…
Osm sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Amazing sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Piyal said…
heart
Mine..hope u like it
 Mine..hope u like it
selgomez4evr commented…
Great :) sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas lzzie said…
^.^ Here is mine!
 ^.^ Here is mine!
selgomez4evr commented…
Great! sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas ningthoibiX said…
Here's Mine
 Here's Mine
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 4 closed. Vote link
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 5 open
 Round 5 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas ningthoibiX said…
Here's Mine
 Here's Mine
selgomez4evr commented…
Great sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
selgomez4evr commented…
Awesome sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas taylorSwii said…
selgomez4evr commented…
Great sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Hyori143 said…
heart
Here :>
 <i> Here :> </i>
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Simran1999 said…
<333
 <333
selgomez4evr commented…
Great sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 5 closed. Vote link
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 6 open
 Round 6 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
selgomez4evr commented…
Lve it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
here
 here
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Hyori143 said…
Here :>
 <i> Here :> </i>
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas lzzie said…
Here is your mine :3
 Here is your mine :3
selgomez4evr commented…
GreAt sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas eleona1997 said…
link here :D
selgomez4evr commented…
Awesome :) sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas liza12354 said…
Here♫
 [i]Here♫[/i]
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
liza12354 commented…
thanks sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas ningthoibiX said…
smile
Here's Mine
 Here's Mine
selgomez4evr commented…
Great sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 6 closed. link
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas selgomez4evr said…
Round 7 open
 Round 7 open
sa loob ng isang taon na ang nakalipas eleona1997 said…
link here :)
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas liza12354 said…
Here
 [i]Here[/i]
selgomez4evr commented…
Great :) sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas xoxoshy said…
kiss
link

Mine!
selgomez4evr commented…
Amazing sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas dqwert said…
heart
here
 here
selgomez4evr commented…
Beautiful sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas ningthoibiX said…
smile
Here's Mine
 Here's Mine
selgomez4evr commented…
pag-ibig it sa loob ng isang taon na ang nakalipas